my . artist run website  

Digger

 

please scroll down for English translation


Paul de Guzman


Mechelen, Belgium

 

De Canadese kunstenaar Paul de Guzman is gefascineerd door architectuur en haar relatie tot taal. Als een volleerd chirurg maakt hij met behulp van een scalpel uitsnijdingen in kaften van boeken waardoor de boekomslagen worden geordend als modernistische gebouwen. Daarvoor kiest de Guzman niet toevallig boeken over architectuur. Maar hij maakt ook gebruik van monografieen van kunstenaars zoals Rachel Whiteread of Doris Salcedo wier oeuvre wordt gekenmerkt door ruimtelijk onderzoek. Het resulteert in fragiele constructies die in hun papieren skelet de typische modernistische gridstructuur vertonen. Naast de beeldtaal van het strakke modernisme roept het werk associaties op met de vormexperimenten van concrete poezie.


De Guzman gaat niet over een nacht ijs. Elk boek dat hij te lijf gaat, wil hij volledig uitgelezen hebben. Daardoor kunnen de werken al gauw meerdere weken of maanden in beslag nemen. De boeken/sculpturen worden uiteindelijk achter Plexiglas tentoongesteld, maar zijn - indien gewenst - nog steeds te raadplegen voor de lezer/toeschouwer.


Nadat de Kunstenaar in 2003 bij Galerie Transit een reeks boeken en een tussenmuur van de ruimte onder handen had genomen, is hij nu opnieuw te gast voor een tweede solotentoonstelling. Het gaat om een aangepaste versie van de ruimtelijke installatie Digger, die in 2010 na een residency van drie maanden bij Stichting Duende in Rotterdam tot stand kwam. De installatie sluit aan bij de eerdere boekwerken omdat het hier ook gaat om een process van wegsnijden om verborgen structuren bloot te leggen. Digger verwijst dan ook naar archeologische opgravingen, waarbij verschillende lagen van de geschiedenis letterlijk worden blootgelegd. De installatie bestaat uit vier verschillende componenten. Naast een zelf uitgebracht kunstenaars-boek in beperkte oplage, is er ook een projectie van het boek, een boek/object waarin de Guzman zijn typische insnijdingen heeft uitgevoerd en een reeks oude postkaarten die in een mobile worden tentoongesteld. Het geheel doe twat denken aan een studielokaal waar de toeschouwer wordt uitgenodigd de diverse documenten door te nemen. De installatie is dan ook opgevat al seen pedagogische omgeving. Het werk maakt deel uit van wat de kunstenaar zelf pompeus omschrijft als zijn “Museum for the Administration of Aesthetics”. Het is een soort nomadische ruimte die fungeert al seen post-studio praktijk.  En dat mobiele atelier is nu dus even in Mechelen neergestreken.The Canadian artist Paul de Guzman is fascinated by architecture and its relationship to language. As an experienced carver, he cuts with a scalpel within covers of books, and the book covers arranged as modernist buildings. There is no coincidence the books on architecture that de Guzman chooses.  But he also makes use of monographs of such artists as Rachel Whiteread and Doris Salcedo whose oeuvre is characterized by spatial research. The resulting works are fragile skeletal structures within the pages that are typical modernist grid structures. Besides the imagery of sleek modernism, the work is also associated with experimental forms of concrete poetry.

 

De Guzman’s work does not happen overnight. Every book that he considers to cut, he would have completely read. This requires several weeks or months for the work to be completed. The books/sculptures are finally mounted within Plexiglas cases and exhibited, but - if desired - the books can still be consulted by the reader/viewer.


After the artist exhibited a series of books and an intermediate wall installation in 2003 at Galerie Transit, he was once again invited as a guest for a second solo exhibition. Digger is a modified version of a spatial installation that came about in 2010 after a three-month residency at Stichting Duende in Rotterdam. The installation is consistent with the earlier books because it also involves a process of cutting away to reveal hidden structures. Digger also refers to archaeological excavations in which different layers of history are literally exposed. The installation consists of four different components. Besides a self-published limited edition artist's book, there is also a projection of the book, a book/object in which the incisions are typical de Guzman which was performed on a series of old postcards that are exhibited in a mobile. The whole installation reminds one of a study room where the viewer is invited to take the various documents. The installation is therefore understood as an educational environment. The work is part of what the artist himself describes as his self-initiated "Museum for the Administration of Aesthetics". It is a type of nomadic space acting within a post-studio practice. And that mobile studio is now settled here in Mechelen.Sam Steverlynck, Paul de Guzman, Kunstbeeld Nr. 4, 2011, Amsterdam, The Netherlands, p.14 

Note: Dutch to English translation achieved using Google Translate program